ZEKU-L LIVING SHEET FLOOR MAT
PS-904

ZEKU-L LIVING SHEET FLOOR MAT

ZEKU-L LIVING SHEET FLOOR MAT

₩405,000

제쿠 L의 리빙 시트 전체에 깔아주는 쿠션성 바닥 매트로, 5mm의 우레탄이 바닥의 요철을 완화하고 열을 차단하여 편안한 잠자리를 만들어 줍니다.

FUNCTION

SPEC

BACK TO ALL PRODUCTS